وزیر ارتباطات، آقای جهرمی موضوع ارائه بسته های اینترنت بدون اینستاگرام را عاملی برای افزایش فیلترشکن های برنامه ی اینستاگرام دانست، وزیر ارتباطات در در برنامه ی توییتر خبر از برگزاری جلسه هایی با کارشناسان داده است. در این جلسات، نتیجه گیری شده است که طرح بسته های اینترنت بدون اینستاگرام اساسا بی فایده است […]

خبرهای کوتاه