بنیاد خیریه یونیسف کشور استرالیا سایتی به اسم The HopePage را طراحی نموده است تا افراد و خیرین این امکان را داشته باشند تا بااجرا کردن مرورگر و بکارگیری پردازنده کامپیوتر خود ارز های مجازی را جهت تحویل دادن کمک های مردمی استخراج نمایند. 

خبرهای کوتاه