قدم اول شناختِ انگیزه ابتدا برای شروع هر کاری نیاز است که متوجه آن شویم دقیقا برای چه منظوری آغازگر فصل جدیدی در زندگی خود هستیم و دقیقا به دنبال چه هدفی می خواهیم این مسیر جدید را پیش بگیریم پس بهتر است با خود کمی خلوت کنیم چرا که ممکن است برای شروع یک […]

خبرهای کوتاه