خبر هایی مبنی بر این که،قانون‌گذاران آمریکایی می خواهند توسعه و استفاده از رمز ارز ملی کشور ایران را تحریم کنند، منشتر شده بود، تحریم رمز ارز ملی ایران از سوی آمریکا حاصل یک اشتباه محاسباتی است، سناتورهای آمریکایی با ارائه طرحی در کنگره این کشور به دنبال تحریم رمز ارز ملی ایران هستند. این خبر […]

خبرهای کوتاه