امروز مایکروسافت در جریان نطق اصلی بیلد تحولاتی را در سیستم طراحی فلوئنت بیان کرد و از ممکن شدن توسعه ساده اپ های وب تحت زبان طراحی فلوئنت خبر داد. این زبان طراحی در جریان ماجرای بیلد سال قبل معرفی شد که بر پنج عنصر نور، ارتفاع، جابجایی، جنس یا متریال و سنجش تمرکز می کند.

خبرهای کوتاه