مشخص شد اکثر بانک‌ ها و موسسات پولی و مالی در حملات سایبری، اولویت بیشتری دارند و مرکز اصلی محسوب می شوند. در سال پیش، ۲۹۶ حمله سختگیرانه ای به زیرساخت‌ های ایران شد که مرکز نیمی از این حملات از طرف کشور های آمریکا و چین بوده است.

خبرهای کوتاه