در ختم شایعه های پخش شده در باره فیلرینگ اینستاگرام، رییس کارگروه فضای مجازی مجلس صریحا گغت که بحثی درباره فیلتر اینستاگرام به میان نیامده است، عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تنها کانال های فیلترینگ هستند، اعلام کرد […]

خبرهای کوتاه