اساس موفقیت بیل گیتس، قانون ۵ ساعت در هفته؛ برای موفقیت است. اگر برنامه‌ی روزانه و فعالیت های مدیران موفق را با دقت بررسی کنیم، تعجب می کنیم که این شخصیت ها چگونه موفق می شوند حین فعالیت های کاری سخت خود وقتی برای یادگیری بیشتر یا حتی ایده پردازی پیدا کنند. شاید یکی از […]

خبرهای کوتاه