خبر های جدید تکنولوژی از توسعه لنز دوربین فوق باریک با الهام از چشم نوعی انگل زنبور خبر میدهند. گروهی از محققان کره ای با الهام از چشم نوعی انگل زنبور، لنز دوربین ویژه ای ساخته اند که بسیار باریک تر از نمونه های موجود در بازار است. حاصل کار پژوهشگران کره ای دوربینی با […]

خبرهای کوتاه