آخرین تکنولوژی ها از ممکن شدن دسترسی کاربران چینی به ماهواره اینترنت دار خبر می دهند، کشور چین که به تازگی اولین ماهواره‌ اینترنت دار خود را در مدار نزدیک زمین LEO مستقر کرده است تا یک مرحله به هدف اصلی و اولیه ی خود یعنی اینترنت دار کردن کاربران در نقاط دور دست این […]

خبرهای کوتاه