تبدیل قرآن به DNA و تزریق آن توسط نوجوان فرانسوی، اتفاق افتاد، وی بدین منظور ابتدا نسخه های دیجیتال از متون مذهبی را دانلود کرده و هر  کاراکتر را به یک واحد از رشته DNA یعنی نوکلئوتید خاص تبدیل کرد. سپس از طریق یک ابزار آنلاین مجانی و با استفاده از آمینو اسید ها پروتئین […]

خبرهای کوتاه