تحقیق های دانمشمندان بریتانیایی در نهایت به ساخت رباتی منجر شده است، که مانند یک پیانیست قادر به نواختن آهنگ است، دانشمندان می گویند از نحوه حرکت این پیانیست مکانیکی می توان برای ساخت ربات هایی که قادر به انجام اعمال دیگری مانند شنا و پرواز هستند الهام گرفت.

خبرهای کوتاه