محققان شرکت گوگل توانسته اند دستگاه کامپیوتر کوانتومی را طراحی و پیاده سازی کند که برای حل مسئله تنها ۲۰۰ ثانیه زمان نیاز دارد در صورتی که با سریع ترین ابر کامپیوتر جهان برای حل چنین مسئله ای ۱۰ هزار سال زمان نیاز است.

خبرهای کوتاه