به کمک این تابع می توان سلسله مراتب فرزندان یک طبقه بندی ( Taxonomy ) را بر اساس شناسه آن نمایش داد. ساختار:

  مقادیر بازگشتی: یک آرایه ای از فرزندان یک طبقه بندی ( taxonomy ) بر اساس شناسه و در صورت عدم موفقیت خالی را بر می گرداند مثال:

 

خبرهای کوتاه