$_POST

رسیدگی آپلود رسانه ها با media handle upload

این تابع درخواست های آپلود POST را بررسی می کند.و یک پست فایل ضمیمه را در پایگاه داده می سازد. گاهی برای شما پیش می آید که می خواهید به کاربران اجازه آپلود فایل برای یک پست را بدهید.این تابع به شما این امکان را می دهد. ساختار [crayon-5ab6c4dfa84fc366545717/] پارامترها $file_id یک فایل رشته ای اجباری که شاخص به FILES_$ آرایه ای از آپلود می باشد. Default: None $post_id (int) (required) The post ID the media is associated with. If you don't want this media attached to a specific post, you can pass 0. یک مقدار عددی اجباری که شناسه پست می باشد .اگر شما ...

ادامه مطالب