با استفاده  از این تابع می توانید نام قالب خاصی را  برای یک صفحه دریافت کنید ساختار   <?php get_page_template_slug( $post_id ); ?>  پارامترها $post_id شماره صفحه برای بررسی(integer) (optional) Default: The current post, when used in the The Loop. مقدار بازگشتی (string/bool)    نام فایل قالب صفحه را بر می گرداند . بازگرداندن یک رشته خالی زمانی که قالب پیش فرض صفحه در […]

خبرهای کوتاه