این تابع یک مقدار را به عدد صحیح غیر منفی تبدیل می کند. absint در اصل مخفف کد زیر می باشد  

ساختار

پارامترها $maybeint   یک مقدار اجباری که داده هایی که شما می خواهید تبدیل کنید را داراست. Default: None مقادیر بازگشتی (int)  یک عدد صحیح نا منفی مثال:

  سورس کد […]

خبرهای کوتاه