بازیابی یک فرم HTML برای اصلاح یک پیوست تصویر.

  پارامترها $attachment_id (int) (required) Attachment ID for modification. Default: None $args (string|array) (optional) Optional. Override defaults. Default: null آرگومان ها errors (array) (optional) Passed to get_attachment_fields_to_edit() by this function. Presumably used to change default error messages for default fields Default: null send (boolean) (optional) Whether […]

خبرهای کوتاه