category category در وردپرس یکی از taxonomy های از پیش تعریف شده در وردپرس بوده و از آن برای گروه بندی مطالب مختلف و مرتب کردن آن ها استفاده می شود.هر سایتی شامل یک یا بیش از یک موضوع اصلی می باشند که در دسته بندی های مختلف قرار می گیرند مثلا سایت مردان وردپرس دارای […]

خبرهای کوتاه