یک مقدار شرطی است که به وسیله آن می توان فهمید دسته بندی مورد نظر در دسته بندی که می خواهید وجود دارد یا خیر که مقدار آن درست یا نادرست می باشد  

Parameters $cat1 (int/object) (required) ID or object to check if this is the parent category. Default: None $cat2 (int/object) (required) The […]

خبرهای کوتاه