این تابع عمل escape را روی تگ های html انجام می دهد. ساختار  

پارامترها $text (string) (required) Text to escape Default: None مقدار بازگشتی HTML (string)  Escaped HTML string. مثال

که مقدار html$ شامل کد زیر می شود

  که در داخل یک صفحه html به صورت زیر انجام می شود

  […]

خبرهای کوتاه