بدون شک با انتخاب قالبی جدید و یا تغییر در بخشی از سایت خطا و یا حتی خطاهایی در سایت بروز می کنند که می توانند از نوع خطاهای هشداری باشند که سایت را به طور کامل از کار نمی اندازند، اما با این وصف این هشدارها نیز کمک فراوانی می کنند تا هکرها بتوانند […]

خبرهای کوتاه