با استفاده از تابع get user count می توانید تعداد کاربران  ثبت نام شده را در سایت وردپرس خود داشته باشید.   دقت داشته باشید که این تابع به صورت ۲ بار در روز می باشد . تاریخ ورود به وردپرس: نسخه 2.7 ساختار

پارامترها این تابع پارامتر ورودی ندارد مقادیر بازگشتی (integer)  تعداد کاربران فعال   […]

خبرهای کوتاه