زمانی که کودکی اولین کلمات را به زبان می آورد می توانید ذوق و شوق حقیقی را در چهره پدر و مادر آن کودک مشاهده کنید که گویی دنیا برایشان ایستاده و سخنرانی می کند. اگر از یک برنامه نویس بپرسید به شما نشان خواهد داد که چه زمان هایی ذوق می کند، یکی از این […]

خبرهای کوتاه