در وبسابت ها گاهی پیش می آید که مدیران بخواهند کاربران را به یک صفحه خاص انتقال دهند و راهنمایی کنند.به طور مثال وقتی کاربری با رل کاربری نویسنده وارد می شود بتواند به صفحه ای دیگر برود(به طور پیش فرض همه افراد به پنل وردپرس می روند) مانند صفحه نویسنده که فقط نوشته های […]

خبرهای کوتاه