اگر در وردپرس بخواهید بررسی کنید که یک نام کاربری وجود دارد یا خیر می توانید از تابع زیر استفاده نمایید.پس از پیدا کردن آن این تابع شناسه کاربر را باز می گرداند. ساختار

پارامترها $username یک رشته اجباری که نام کاربر را برای بررسی دریافت می کند. Default: None مقادیر بازگشتی (mixed)  این تابع شناسه […]

خبرهای کوتاه