با استفاده از این تابع می توانید رویدادها را با برنامه ریزی نمایش دهید.به طور مثال می توانید روزی ۱ بار یک پیغامی را نمایش دهید و یا…. ساختار

پارامترها None. مقادیر بازگشتی (null)  مقدار خالی را بر می گرداند وقتی که تابع نیازی به اجرا نداشته باشد. مثال:  مثال  زیر تابع  در هر […]

خبرهای کوتاه