به وسیله این تابع می توانید یک دسته بندی موجود را حذف کنید   ساختار

پارامترها $cat_ID   یک رشته عددی اجباری که شناسه دسته بندی را می گیرد     Default: None مقادیر بازگشتی یک مقدار ترکیبی اگر به طور کامل انجام شود و دسته بندی حذف گردد مقدار  true و اگر وجود نداشته باشد false […]

خبرهای کوتاه