با این تابع می توانید یک فرم ورود وردپرسی در هر جایی که می خواهید داشته باشید. ساختار

ساختار پیشفرض 

پارامترها echo یک مقدار صحیح /غلط که گزینه نمایش یا بازگشت را می دهد.اگر مقدار صحیح باشد فرم را نمایش می دهد و اگر غلط باشد آن را به صورت بازگشتی نکه می […]

خبرهای کوتاه