()wp_reset_query اطلاعات  wp_query$ و ارسال داده های global  را به پرس و جو اصلی باز می گرداند.این تابع باید بعد از تابع ()query_posts  فراخوانی شود.همانطور که در مثال های زیر اشاره شده  به شدت تشویق به استفاده از فیلتر pre_get_posts برای تغییر پارامترهای  پرس و جو قبل از ساخت پرس و جو می کند. فراخوانی wp_reset_query بعد از استفاده از WP_Query یا get_posts برای […]

خبرهای کوتاه